الکترو ایران

الکترو ایران
آموزش الکترونیک و آدوینو برای علاقمندان
-طراحی پروژه دلخواه شما
-کانال در روبیکا و ایتا
-گروه پرسش و پاسخ
-اموزش پروژه محور اردوینو
-اموزش الکترونیک
-بخش های جدیددر راه است