گالری چهل ستاره
فروشگاه محصولات صنایع دستی
آموزشگاه موسیقی آریا
تدریس موسیقی و برگزاری دورهای مهارتی دیپلم موسیقی
آموزشگاه موسیقی آریا
آموزش دوره موسیقی کودک و بزرگسال-ارائه مدرک دیپلم موسیقی